• PL
  • EN
  • DE

Dotacje

Firma EKOMAKPOL realizuje projekt pod nazwą "Uruchomienie montażu i sprzedaży innowacyjnych produktów i usług w zakresie technik sprężonego powietrza i azotu w EKOMAKPOL Sp. z o.o.", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

fundusz

INFORMACJA NA TEMAT UCZESTNICTWA W WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM na lata 2007 - 2013
współfinansowanym z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Firma EKOMAKPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie ul. Szkolna 99, 62-070 Dopiewo, w latach 2008-2009 była Beneficjentem dofinansowania projektu pt.:


"Uruchomienie montażu i sprzedaży innowacyjnych produktów i usług w zakresie technik sprężonego powietrza i azotu w EKOMAKPOL sp. z o.o."
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu I "Konkurencyjność przedsiębiorstw"
Działanie 1.1 - Rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 - 2013

KALENDARIUM DZIAŁAŃ:
30.05.2008 r. - złożenie Wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
09.09.2008 r. - zakwalifikowanie Projektu do objęcia pomocą publiczną
17.10.2009 r. - rozpoczęcie realizacji Projektu
27.11.2008 r. - przyznanie dofinansowania na realizację Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
27.01.2009 r. - podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu
31.03.2009 r. - zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji Projektu
02.10.2009 r. - pozytywna weryfikacja Projektu pod względem formalnym, merytorycznym i Finansowym
08.10.2009 r. - refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację Projektu

OPIS PROJEKTU:
Przedmiotem Projektu było uruchomienie nowej działalności - produkcji wyrobów:
- Stacji generatorów azotu i/lub tlenu.
- Stacji sprężonego powietrza.
- Kontenerowych stacji sprężonego powietrza.

i świadczenie usług:
- monitoringu pracy stacji na odległość.
- serwisowych - naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.

Uruchomienie produkcji wiązało się z zakupem niezbędnych środków trwałych do produkcji wyrobów, świadczenia usług i zarządzania Spółką w relacjach wewnętrznych (księgowość, środki trwałe, faktury, płace) jak i w relacjach zewnętrznych (Sprzedaż - Klienci, usługi serwisowe - prowadzenie monitoringu na odległość).

W ramach projektu wdrożone zostały następujące kategorie innowacyjności:

- innowacyjność procesowa
Spółka wprowadziła znacząco udoskonalone metody wytwarzania: kontenerowych i stacjonarnych stacji sprężonego powietrza, generatorów azotu lub tlenu z wykorzystaniem systemu monitorująco-nadzorczego "Logair". System ten współpracuje z systemem sterowania nadrzędnego stacji i umożliwia monitoring zewnętrzny pracy stacji on-line. Za pomocą systemu "Logair" uzyskujemy niezbędne informacje o pracy stacji przez: telefon stacjonarny, przekaz elektroniczny na komputer stacjonarny lub mobilny lub telefon komórkowy. To sterowanie jest nowym rozwiązaniem na skalę krajową i europejską polegające na dokonywaniu zmian w: urządzeniach (nadanie im nowych funkcjonalności), organizacji produkcji, zarządzaniu przedsiębiorstwem (przystosowanie zarządzania przedsiębiorstwem do obsługi serwisowej klientów na odległość). Wdrożenie tych metod w Spółce umożliwiło wprowadzenie nowych usług - serwis na odległość.

- innowacyjność produktowa
Spółka wprowadziła znacząco udoskonalone nowe produkty:

  • kontenerowe stacje - generatory azotu i/lub tlenu, wytwarzające azot lub tlen z powietrza atmosferycznego; m.in. stosowane do napełnianiu kół samochodowych azotem. Praca stacji oparta jest o membranowe generatory azotu nowej generacji stanowiące innowację techniczną i technologiczną w skali światowej.
  • stacje sprężonego powietrza,
  • kontenerowe stacje sprężonego powietrza.

Kontenerowe stacje umożliwiają dużą mobilność i wykorzystanie w dowolnych miejscach przez użytkownika.

Znaczące ulepszenie polega na tym, że w każdym rodzaju produktów zastosowano opcję monitorowania pracy urządzenia na odległość - system typu "Logair".

- innowacyjność organizacyjna
Spółka stosuje nową:

  • organizację miejsc pracy - serwis na odległość
  • organizację relacji zewnętrznych - monitorowanie na odległości pracy kontenerowych i stacjonarnych stacji sprężonego powietrza, generatorów azotu i/lub tlenu.
  • metodę organizacji swojej działalności biznesowej w oparciu o zakup licencjonowanego oprogramowania Symfonia służącego do zarządzania: sprzedażą, Klientami i magazynem.

CEL REALIZACJI PROJEKTU:
Głównym celem realizacji projektu była poprawa konkurencyjności Spółki na rynku regionalnym i krajowym poprzez wdrażanie:

- innowacyjnych procesów/technologii (system "Logair")
- innowacyjnych produktów (generatory azotu do napełniania kół samochodowych)
- innowacyjnych systemów organizacji pracy (serwis na odległość, wykorzystanie monitoringu pracy stacji, nowa organizacja stanowisk pracy, przyuczenie pracowników do korzystania z narzędzi komputerowych i oprogramowania w systemie "Logair")
- oraz tworzenie nowych miejsc pracy (w ramach projektu powstały 4 nowe miejsca pracy).

Dzięki realizacji projektu została zaspokojona następująca potrzeba Spółki: budowa inteligentnych stacji opartych na systemie "Logair"; poprzez :
- Zakup maszyny i urządzeń do produkcji, montażu i serwisu.
- Zakup komputerów z oprogramowaniem do świadczenia usług monitoringu pracy stacji na odległość.
- Zakup środków transportu do przywozu i wywozu elementów stacji oraz świadczenia usług serwisowych.
- Zakupu oprogramowania do zarządzania Spółką.
Zrealizowanie powyższych zakupów w ramach projektu przyczyniło się do: poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie BHP, poprawy konkurencyjności, ilościowego i wartościowego wzrostu sprzedaży, wprowadzenia nowych produktów, technologii, procesów i organizacji pracy, obniżenia kosztów działalności - przejścia od działalności handlowej do działalności produkcyjnej, ochrony środowiska - zastosowanie produktów bezpiecznych środowiskowo: obniżenia poziom hałasu do 68 dB, utylizację kondensatu, zwiększenia zatrudnienia).

REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:
Realizacja głównego celu przyczyniła się w krótkim okresie czasu do osiągnięcia rezultatów:
- wzrostu inwestycji w Spółce - ilość zakupionych maszyn, urządzeń, komputerów, oprogramowania i środków transportu,

w długim okresie do osiągnięcia rezultatów:
- wprowadzenia nowych produktów (generatory azotu) i usług (monitoring na odległość)
- wzrostu zatrudnienia zgodnego z politykami horyzontalnymi,
- wzrostu zysku Spółki - ilościowy i wartościowy wzrost sprzedaży,
- poprawy stanu środowiska (produkcja i montaż stacji bezpiecznych ekologicznie)
- poprawy warunków pracy BHP w Spółce,
- wzrostu konkurencyjności Spółki na rynku.

JAKOŚĆ NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

Sprężarki

- sprężarki śrubowe
- sprężarki tłokowe
- doprężacze

Uzdatnianie powietrza

- osuszacze
- filtry
- oddzielacze
  kondensatu

GENERATORY N2 i O2

- generatory azotu
- generatory tlenu
EKOMAKpol Sp. z o.o. ul. Szkolna 99, Dąbrowa 62-070 Dopiewo k/Poznania       NIP: 7773029854       REGON: 300735040       KRS: 0000294911

Copyright © 2011 EKOMAKpol. Wszelkie prawa zastrzeżone.